TWWAF Glossary

TWWAF-Characters


The Woman Who Accepts her Fate

Characters

吉小弟/吉晓娣- Ji Xiaodi [Protagonist]

吉小妹- Ji Xiaomei [Protagonist’s older brother, husband of Fengying]

吉福星- Ji Fuxing [Handicapped father of Xiaomei & Xiaodi]

曲秀艳- Qu Xiuyan [Blinded mother of Xiaomei & Xiaodi]

向玉姝- Xiang Yushu [Next-door neighor to Xiaodi’s family]

向永刚- Xiang Yonggang [Next-door neighor to Xiaodi’s family]

屈二婶- Qu Second Aunt [Matchmaker between Jie Fuxing & Qu Xiuyan]

彭老板/彭家富- Boss Peng/Peng Jiafu [The wealthiest man, Father of Fengying]

彭凤英- Peng Fengying [Boss Peng’s daughter, wife of Xiaomei]

吉祥安- Jí Xiangan[Son of Xiaomei & Fengying]

邹嫂- Zousao [Mother of Xiaocai]

小财- Xiaocai [Zousao’s son]

屈旺财- Qu Wangcai [Older brother of Qu Xiuyan]

严雪莉- Yan Xueli [wife of Qu Wangcai]

Advertisements